POPULATION

Entire population of indian origin upcountry tamil people is currently estimated as 1.5 millian. out of this .75 millian people live outside tea estates and elswhere in the country.only 50% of the people live and work at tea estates and this containes of 3800 families.in 1950 ,six decades ago 90% of above population lived and dependants of tea estates . because of lower wage and poor living conditions people are try to find works outside tea estats and distracted from tea industry.if this tendancy continues in for another five decades there going to be hardley any single workers family going to be left inside in a tea estate.

a tea estate with dwelings

a tea estate with dwelings

it is so cold

it is so cold
there is no way out

sun set pictures near galle

sun set pictures near galle

perspective

perspective
imbulpitiya tea estate near nawalapitiya from the distance

new developments

new developments
after 1972when the parliament passed land ceiling act the hill country border plantations were divided into small portions given to sinhala peasants colonnialising the plantation districts.

workers children.....it is difficult to smile

workers children.....it is difficult to smile

Thursday, September 2, 2010

உதறலையும் நடுக்கத்தையும் தரும் குளிரும் மழையும்¤÷ÍU (Plague) GßÓ öPõÒøÍ ÷|õ´ öuØ-Põ-]¯ ¤µ-÷u-\z-v-¾® £µ-Áz öuõ-h[-Q-¯-øuz öuõ-hº¢x, C¢-÷|õ´- öuõ-hº-£õP Bµõ´¢x £õº¨-£-uØ-öPÚ E¸-ÁõU-P¨-£m-i-¸¢u ""¤-÷ÍU ÷|õ´ BønU--SÊ'' ÷Põ¨-¤z ÷uõm-h[-P-ÐUS öuõ-È-»õͺ Á¸-QßÓ ÁhU-S¨ £õ-øuø¯ uøh ö\´-ux. CuØ-öPÚ ÷|õ´z u-k¨¦ uøh •Põ-® \m-h® (The Quarantine and Prevention of Disease Ordinance) öPõs-k -Á-µ¨-£m-hx. GÛ-Ý® •u-»õ-Áx ¤÷ÍU ÷|õ-¯õÎ 1914 B® Bs-i-÷»÷¯ Psk ¤iU-P¨-£m-hõº. Av¾®   C¢-v-¯õ-ÂÀ  C¸¢-uÀ» £º-©õ-ÂÀ C¸¢x. Cx öuõ-hº-¤À P¸z-xz öu›-Âzu öPõ-Ê®-¦US¨  ö£õÖ¨£õP C¸¢u  ©¸z-xÁ  Av-Põ› Dr.A»ß. ö£› (Dr.Allen Perry) ÁhUS ÁȨ-£õ-øu÷¯ öuõ-È-»õÍ-¸US Av-P  Aa-_-Öz-u-»õP C¸U-Q-ßÓöuß-Ö® C¨-÷£õx öPõ-Ê®¦¨ £õøu vÓU-P¨-£m-kÒÍ-uõÀ AÁº-PÒ  130 ø©À Pk® Áµm-]¨- £õ-øuø¯ uºUP •i²-ö©ß-Ö® SÔ¨-¤m-kÒÍõº. öuõ-È-»õͺ µõ-P© uk¨¦ •Põ-ªÀ J¸-|õÒ u[-P- øÁU-P¨-£m-h-¤ß µ°À ‰»®  ÷uõm-h[-P-ÐUS  Aݨ-£¨£m-h-Úº.
GÛ-Ý® Amhß,  iU-÷Põ-¯õ,  u®-¦ÒÍ, ~Á-öµ-¼-¯õ ÷£õßÓ ÷uõmh¨  £S-v-P-ÐUS  ö\À-¾® £õ-øu-P-ÎÀ  u[-S-ªh Á\-v-PÒ  CÀ-»õ-u-uõÀ öuõÈ»õͺ Pk-ø©-¯õÚ  ^÷uõèn {ø»ø©PÐUS  •P[- öPõ-kz-u-Úº.
 Cx öuõ-hº-¤À, ÷Põ¨¤z ÷uõmh[-P-ÐU-P-¸-Põ-ø©-°À uØ-Põ-¼P  öPõmhøPPÒ Aø©-zx u[-S-ªh Á\-v-PÒ ö\´-x- öPõ-kU-P¨-£h ÷Ás-k-ö©Ú xøµ-©õº \[-Pz uø»-Áº ÷á.GÀ. åõsm (J.L.Shand) Aµ-\õ[-Pzøu Á¼-²-Öz-v-Úº. Aµ\õ[PzvØS AÁº GÊv¯ PiuzvÀ  ªP-Ä® Eè-n® {øÓ¢u öuß-Û¢-v¯ ©õ-Ám-h[-P-ÎÀ C¸¢x Á¸® öuõ-È-»õͺ C[-S {»-Ä® Pi-Ú-©õ-Ú S-κ Põ»{ø»¯õÀ EøÓ¢x ÷£õÁøu C¨ ¤µ-÷u-\[-P-ÐUS ö\À-¾®  GÁ-µõ-¾®  C»-S-ÁõP AÁ-uõ-ÛUP •i-²®. S-Î-›-¼-¸-¢x® £¸Á¨ ö£¯ºa]U PõØÖ ©øÇ-°À C¸¢-x® u®-ø©¨ £õ-x-Põz-xU  öPõÒÍ öÁ-Ö®  P¢-øuz xo- ©m-k÷©  CÁº-P-Î-h® EÒÍx'' GßÖ E¸UP©õ-Pz öu›-Âz-xÒÍõº.
Cu-øÚ-÷¯ Á¼²-Özv \m-h -\-ø£-°À (Legislative council) Eøµ {PÌz-v¯ ÷Põ¨¤z ÷uõm-hz-xøµ©õøµ ¤µ-v- {-vz-x-Á¨-£-kzx® \ø£ A[-Pz-u-Á-µõÚ Bº. ¤. hÄ-÷ÚõÀ (R.B. Dawnall) uõß As-ø©-°À ~Á-öµ-¼-¯õÂÀ C¸-¢x £x-øÍUS ¤µ-¯õ-n® ö\´-u-uõ-P-Ä®, ÁÈ-ö¯À-»õ® öuõ-È-»õͺ-PÒ u[-Sª-h Á\-v-°ßÔ ©øÇ-°À |øÚ¢x Eu-Ó-ö»kzx |k-|-k[-QU öPõs-i-¸¢-uÚöµß-Ö®   {ø»-ø© ªP A-v-¸¨-vU-S-›-¯x  Gß-Ö® SÔ¨-¤m-kÒÍõº. A÷|-P-©õÚ \¢-uº¨-£[-P-ÎÀ öuõ-È-»õͺ ©õmkU öPõm-h-øP-P-Î÷» u[-Q-Úº Gß-Ö® Au-ÚõÀ  AÁºPÒ  Am-øhU PiU-SÒÍõ-Q-Úº Gß-Ö® AÁº  ÷©¾®  öu›-Âz-uõº.
 1878B® Bsk ~Á-öµ-¼-¯õ-ÄU-öPÚ {¯-ªU-P¨-£mh Aµ-\õ[P Av£º ].H.-•-÷µ(C.A.Murray) -Gß-£-Áº uÚ-x  Pk-ø©-¯õÚ Â\-Úz-øuz öu›-Âzx  xøµ-©õº \[-Pz-xUS J¸ Pi-u® GÊ-v-Úõº. AvÀ öu›-ÂU-P¨-£m-i-¸¢-uuõ-Áx,
""Á-¸®  ÁÈ-ö¯À-»õ® Eè-nz-uõ-¾® ©Ö-¦-Ó® S-Î-µõ-¾® ªPz- xß-£¨-£mk Á¸® öuõ-È-»õͺ-PÒ Cøh-°-÷»÷¯ u©-x \Uv •Ê-Á-øu-²® CÇ¢x Âk-Qß-Ó-Úº.
Cøh-°À AÁº-PÒ A®£»[PÎÀ  u[P ÷Ás-k-©õ-°ß A®-£-»U Põ-Á-»ÝUS »g-\® öPõ-kUP ÷Ás-k®.  AÀ-»x  A[-÷P÷¯ ö\z-x- ©-i¯ ÷Ás-k®. G¨-£-i-÷¯õ ªPU Pè-h¨-£mk Ó®-ö£õøh ©Ø-Ö® íU-P» PÚ-Áõø¯ Aøh-²® AÁº-PÒ A[÷P  ©¯UP©øh¢x Âk-Q-Óõº-PÒ. ö£õ-¼ìPõ-µ-›ß u¯-Ä uõm-\s-¯® C¸¢-uõÀ ©m-k÷© AÁº-PÒ Gkz-xa ö\À-»¨-£mk  ]ÂÀ -øÁzv¯\õ-ø»-°À ÷\ºUP¨-£-k-Qß-Óõº-PÒ. ]» CµÄ-P-ÐUS •ß¦ CÆÂ-u® J¸ uõ-²® ¤Ò-øÍ-²® ©¯[QU Qh¨-£-uøÚ Põ-Á-»º A®-£-»z-xUP¸Põø©°À  AÁ-uõ-Ûz-v-¸U-Q-Óõº. AÁº-PÒ AßÖ Põ¨-£õØ-Ó¨-£-h-ÂÀø»¯õ-°ß Cµ-ÄU S-Î-›À EøÓ¢x ö\z-x¨- ÷£õ-°-¸¨-£õº-PÒ. |k  Cµ-ÂÀ Á¢x  ÷\¸®  T¼-PÍ-õÀ A[S  Cµ-ÄU S-Îøµ  uõ[-QU  öPõÒÍ •i-Á-vÀø».

CÁ-µ-x Pi-u® xøµ-©õº \[-Pz-vß  ©õ-Ámh QøÍ-P-ÐUS Aݨ-£¨£mk  |h-Á-iUøP GkU-PU- ÷Põ-µ¨-£m-h-x. ö£¸®  uõ-©-uz-xUS ©zv-°-À íU-P-ø»-°-¾® u[-Pø-»-°-¾® Cµsk uØ-Põ-¼P u[S {ø»-¯[-PøÍ •÷µ uõ-¤z-uõº. HøÚ-¯ ©õ-Ám-h[-P-ÎÀ ÷£õ-x-©õÚ  {v- CÀø»  GÚ xøµ-©õº \[P ©õ-Ámh Põ-›-¯õ-»-¯[-PÒ øPÂ-›zu-Ú.
C¨-£i  ©õÔ  ©õÔ  Aµ-\õ[-P-•-®, xøµ-©õº  \[-P-•®, Aµ-\ Av-Põ›PЮ Â\Ú® öu›ÂzuÚ÷µ AßÔ   öuõ-È-»õͺ-P-Îß Pì-h[-PÒ SøÓ-¯÷Á CÀø».

C-µõ.\h÷Põ-£ß.